Husk å betale medlemsgiro

Mange bluesklubber har betalt medlemsfaktura for 2012 til Norsk Blues Union, men det gjenstår ennå en del. Husk å betale inn slik at medlemmene fortsatt kan få BluesNews i posten.. :-)

Arrangørene av regionale uttak Union Blues Cup 2012 er klare

Fristen har nå gått ut for de som ønsker å avholde regionale uttak i Union Blues Cup(UBC) 2012 og arrangørene er nå klare.

Union Bluesband 2012 - Yngve & His Boogie Legs

Det er klart for booking av Union Blues Band 2012, nemlig Yngve & His Boogie Legs. De vant årets Union Blues Cup på Notodden i august og er mer enn klare til å ta landeveien fatt i 2012. Du kan se egen artikkel om turneplanen under fanen Union Blues Band.

For booking, ta kontakt med Kåre på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Yngve and His Boogie Legs

Nedenfor kan du lese om bandet.

 

 

 

Skedsmo Bluesklubb kåret til Årets bluesklubb

Representanter for 18 klubber i Norsk Bluesunion har kåret Skedsmo Bluesklubb til Årets klubb. Det skjedde i Trondheim 15. oktober i forbindelse med NBUs årsmøte. Klubben – som arrangerer to konserter ukentlig på Kulturpuben i Lillestrøm – vant prisen foran Østkanten Bluesklubb, Asker Bluesklubb og Stavanger Blues Club som kom på de neste plassene.

Vi gratulerer!

Norsk Bluesunion får egne nettsider

Norsk Bluesunion får egne nettsider. Nå som Norsk Bluesuinon skal stå på egne ben er det viktig med et talerør. Derfor er hjemmesiden vår opprettet. Har kan du lese om relevante saker fra norsk bluesverden samt finne fram til viktige hjelpemidler.

Siden er laget med tett knytning til vårt eget medlemsblad Norsk BluesNews. I tillegg finner du lenke til vår samarbeidspartner Norsk Rockforbund.

Gi oss gjerne tips og tilbakemeldinger gjennom å velge Kontaktfeltet oppe til høyre..

Medlemsgiroer for 2012 er sendt ut

Alle bluesklubbene skal nå ha fått en historisk giro i posten, nemlig giroen for Norsk Blues Unions medlemskontingent for 2012.

Styret i NBU

Navn

Stilling

Klubb

Telefon

Epost

Bitten Svendsen

Styreleder Oslo Bluesklubb 958 28 910 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Trond Johnsen Nestleder Vinger Blues & Soul Club 414 02 726

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Morten Rognstad

Styremedlem Sandnes Bluesklubb    

943 11 193

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ellen Klemp

Styremedlem Trondheim Bluesklubb 479 92 210 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Elisabeth Solum

Styremedlem Røyken Bluesklubb 930 64 329

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Wiggo Larsen Varamedlem Østkanten Bluesklubb 977 43 130

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Susanne Sørensen

Varamedlem

Tønsberg Roots Club

924 43 706

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Svein Terje Pisani Førland

Varamedlem

Stavanger Blues Club

907 62 057

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tor Hognes     Varamedlem Ørland Blueskllubb 901 33 148

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Valgkomite:

 • Ragnhild Høgseth, Bodø Bluesklubb
 • Jan Engen, Nidaros Bluesfestival
 • Lars Ove Fjelldahl, Notodden Bluesklubb

Bitten Svendsen ny leder i Norsk Blues Union

På årsmøtet 14.- 16. oktober ble Bitten Svendsen fra Skedsmo Blusklubb valgt til ny leder av Norsk Blues Union. Vert for årets samling for de norske bluesklubbene var 30-årsjubilanten Trondheim Bluesklubb. Blant sakene som ble behandlet på årsmøtet var konstituering av Norsk Blues Union som selvstendig organisasjon og valg av nytt styre. Bildet viser fornøyde møtedeltakere.

Fornøyde deltakere på årets unionsmøte

Vedtekter for NORSK BLUESUNION, revidert og vedtatt 13.mars 2016

 

 

Vedtekter for NORSK BLUESUNION

§1.  NAVN - KONSTITUSJON

Foreningens navn er Norsk Bluesunion, forkortet NBU. Stiftet 26.4.1997.

Organisasjonens internasjonale navn er: Norwegian Blues Union.

§2.  FORMÅL

NBU har som overordnet mål å skape et rikt miljø for blues og beslektede musikkformer i Norge. NBU har som intensjon å øke kjennskapen til, og kunnskapen om blues og beslektede musikkformer i Norge gjennom konserter og faglig virksomhet knyttet til sin drift.

§3. MEDLEMSKAP

Alle spillesteder, bluesklubber og -festivaler som slutter seg til NBUs formål og som drives på frivillig basis kan innvilges medlemskap såfremt de oppfyller kriteriene 1 til 4. Andre ikke-kommersielle arrangører som retter seg etter NBUs formål, kan innvilges medlemskap.

Medlemmer i NBU skal:

 1. Arrangere konserter innen blues og beslektede musikkformer som hovedformål.
 2. Rette seg etter vedtak som fattes på NBUs landsmøte.
 3. Utarbeide egne vedtekter og eventuelle senere endringer som sendes NBU. 
 4. Betale en årlig kontingent som fastsettes av NBUs landsmøte.

Medlemskap i NBU gir rett til medlemspris på billetter på andre medlemsklubbers arrangementer.

Medlemskap vurderes etter ovenstående kriterier og innvilges av styret i NBU etter skriftlig søknad.

Bluesnews er NBUs medlemsblad, som distribueres til medlemsklubbers/spillesteders medlemmer etter innsendte medlemslister. Klubbene er ansvarlig for betaling av medlemsbladet i henhold til faktura.

NBU er lukket for personer og konsertarrangører med rasistisk og/eller fascistisk tilknytning.

§4. TAP AV MEDLEMSKAP

Medlemmer som ikke retter seg etter NBUs vedtekter kan av styret fratas medlemskapet. Ankeinstans er landsmøtet.

§5. KONTINGENT

Norsk Bluesunion krever en årlig kontingent for at medlemskapet skal være gyldig. Landsmøtet fastsetter kontingentsatser etter innstilling fra styret.

§6. LANDSMØTET

Landsmøtet er NBUs høyeste myndighet, og skal avholdes hvert annet år innen utgangen av april.

Innkalling sendes alle medlemmer senest 8 uker før årsmøtet finner sted. Alle saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet finner sted. Sakspapirer skal sendes ut senest 2 uker før landsmøtet.

Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Vedtak på møtet fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet, foretas ny avstemning. Dersom ny avstemning også gir stemmelikhet, avgjøres saken ved at styreleder gis dobbeltstemme. Unntatt fra dette er vedtektsendringer som krever 2/3 flertall.

Medlemmer har stemmerett på landsmøtet, og gis 2 stemmer hver. Medlemmer som stiller med én delegat, gis dobbeltstemme. Det er ikke anledning til å møte med fullmakt på vegne av andre medlemmer.

Det sittende styret har stemmerett i alle saker unntatt ved behandling av beretning og regnskap, og når styret anses som inhabilt.

NBUs administrasjon har talerett.

Observatører gis tale- og forslagsrett.

I årene mellom landsmøtene skal det utarbeides årsberetning og årsregnskap som sendes medlemmene. Disse skal endelig godkjennes på landsmøtet.
 

Landsmøtet skal:

 • Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden.
 • Velge møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere.
 • Godkjenne beretninger.
 • Godkjenne regnskap.  Regnskapsåret er 1 januar ­– 31 desember.
 • Gjennomgå revisors beretninger.
 • Fastsette kontingent etter innstilling fra styret.
 • Behandle innkomne forslag.
 • Vedta handlingsplan.
 • Behandle budsjett.
 • Velge styre.
 • Velge valgkomité.

Ansatte i NBU kan ikke inneha styreverv i NBU. Styreleder kan gis honorar for utført arbeid.

§7. VALG
Landsmøtet skal velge et styre på minst 5 medlemmer og minst 3 varamedlemmer. Leder velges særskilt. Valgperioden er 2 år.

Landsmøtet skal velge en valgkomité på 3 personer. Styret supplerer valgkomiteen ved frafall.

Valgkomiteen innstiller kandidater til styret og ny valgkomité. Valgkomiteen skal vurdere styrekandidatene etter følgende kriterier:

 • Kompetanse.
 • Geografisk spredning.
 • Kjønnsmessig balanse.
 • Tilstrebe at styret som helhet gjenspeiler medlemsmassen.
 • Tilstrebe kontinuitet i styrets arbeid.

§8. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 30 % av medlemmene krever det. Det ekstraordinære landsmøtet behandler kun de saker som er omtalt i innkallingen, og kan innkalles med 4 uk1ers varsel.

§9. STYRET

Styret er NBUs øverste besluttende myndighet i perioden mellom 2 landsmøter.

Styret konstituerer seg selv, med unntak av styreleder som er særskilt valgt.

Styreleder har prokura.

Styreleder har signaturrett sammen med to styremedlemmer.

Styret vedtar selv hvem av styremedlemmene som skal ha tilgang til NBUs bank-kontoer i tillegg til styreleder.

Styret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av landsmøtet, samt de føringer som følger av § 2, og vedtatt handlingsplan.

Styreleder innkaller til styremøte så ofte det anses nødvendig, dog minst 4 ganger pr år, og plikter å innkalle dersom minst 2 av styremedlemmene krever dette.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Varamedlemmer skal innkalles ved forfall og har også generell møterett.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Styret velger revisor.

Styret er ansvarlig for utforming av beretning, regnskap og budsjett.

Styret forbereder landsmøtene.

Ved frafall i perioden mellom 2 landsmøter supplerer styret seg selv ved at varamedlemmene tiltrer som ordinære styremedlemmer.

Styret forestår den daglige drift, og er ansvarlig for regnskapsførsel og ansettelser.

Styret kan delegere daglig drift og arbeidsoppgaver til ansatte i NBU.

Styret kan opprette ressurs-grupper for ulike oppgaver.

§10. OPPLØSNING

Oppløsning av NBU kan kun skje ved 4/5 flertall på landsmøte. Oppløsning kan ikke vedtas dersom fem eller flere medlemmer ønsker å drive NBU videre. Dersom oppløsningen blir vedtatt, skal NBUs midler disponeres av landsmøtet i tråd med NBUs formålsparagraf.